Low Flying Header 2017

Low Flying

Low Flying

Low flying remains an essential skill for military aircrew.

UK forces have deployed repeatedly to potential trouble spots around the world usually with little or no warning. They have to undertake a variety of roles including reconnaissance, fast-jet or helicopter operations, search and rescue, transporting troops or the delivery of humanitarian aid to remote locations. Whatever missions we ask our Armed Forces to undertake the aircrew must be able to fulfil the task as effectively as possible, often without time for "work-up" training.

Current Operations around the world see aircrew of both fixed and rotary wing aircraft undertaking operations at low level. They are only able to do this through specialist training gained through the use of the UK Low Flying System.

For more information about low flying please click here

Ers rhai blynyddoedd, mae gweithrediadau wedi dangos fod yr gallu i weithredu’n effeithiol ar lefelau isel, ystod dydd a nos, yn hanfodol i hofrenyddion ac i awyrennau clud Hercules C130 gan bod angen iddynt cefnogfi milwyr ar y tir. Gall awyrennau jet gyflym fanteisio drwy weithredu ar y lefel ganolig ond, i weithredu’n effeithiol, gall rhai sefyllfaoedd ofyn iddynt hefyd ddefnyddio’r amgylchedd isel. Mae’n bosib gallai digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol ofyn am i awyrennau jet gyflym defnyddio fwy or amgylchedd hon.

Er mwyn sicrhau’r gallu i weithredu mae’n rhaid i’n Lluoedd Arfog hyfforddi’n effeithiol, mae hyn yn paratoi nhw i wynebu eu tasgau gweithredu. Mae hyn yn wir p’un a yw’r theatr gweithredu yn gofyn am weithrediadau ymladd rhyfel, cefnogi ar adeg o heddwch neu ddyletswyddau cadw’r heddwch, neu gymorth dyngarol. Felly, mae’n hanfodol i griwiau awyr milwrol gael eu hyfforddi’n llawn i weithredu yn yr amgylchedd isel ar gyfer y tasgau sy’n eu hwynebu yn ystod gweithrediadau.

Er fod rhywfaint o hyfforddiant hedfan isel yn cael ei gynnal yn gwledydd tramor mae’r rhan fywaf yn digwydd yn yr wlad hon, o mewn ir System Hedfan Isel y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y System honno ym 1979, ar yr egwyddor o ddarparu cymaint â phosibl o awyr ar gyfer hedfan isel, fel y gall y gweithgarwch gael ei rannu mor eang â phosib, yn hytrach na’i ganoli mewn mannau penodol, sy’n golygu mwy o draffig awyr lefel isel i’r ardaloedd yr effeithir arnyn nhw. Mewn gwirionedd, mae nifer o fannau yn y DU lle nad oes hedfan isel o gwbl, fel y canolfannau poblogaeth, awyr ar gyfer hedfan sifil a mannau diwydiannol, meddygol ac amgylcheddol mawr. Yn ogystal, mae gofynion canolfannau awyrennau a hyfforddiant yn effeithio ar y system hedfan isel. O ganlyniad, bydd rhai ardaloedd ym Mhrydain yn gweld mwy o hedfan isel nag eraill.

Caiff faint o hedfan isel sy’n digwydd ei fonitro’n ofalus, ac mae mesuriadau ar gael i reoleiddio gweithgarwch er mwyn sicrhau bod diogelwch a tharfu posibl yn cael eu rheoli’n briodol. Bydd y polisi ar hedfan isel, y rheoliadau a lefel y gweithgarwch yn cael eu hadolygu’n rheolaidd i sicrhau bod y galw’n parhau am weithrediadau hedfan isel, a bod yr hyfforddiant a ddarperir yn cyd-fynd â’r gofynion hynny. Mae hyfforddiant hedfan isel yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer gweithrediadau cyfredol, a lle bydd yn bosibl bydd rhywfaint o hyfforddiant yn digwydd ar gyfer digwyddiadau annisgwyl yn y dyfodol er mwyn cynnal sylfaen gallu eang.

Mae faint o hyfforddiant hedfan isel sy’n digwydd yn y DU yn amrywio yn ôl nifer yr awyrennau a ddefnyddir ar ddyletswydd gweithgarwch, a gofynion hyfforddiant penodol. Gall lefel y gweithgarwch leihau lle bydd mwy o ddefnyddio mewn gweithgareddau sylweddol, a chynyddu pan fydd cyfnodau o weithgarwch wedi gorffen a’r lluoedd yn dychwelyd i’r DU.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml:

Cwestiwn. Pa mor isel y gall awyrennau milwrol hedfan?

Ateb. Bydd awyrennau adenydd sefydlog yn hedfan i lawr i 250 troedfedd yn rheolaidd, ond weithiau byddant yn mynd mor isel â 100 troedfedd mewn tair ardal hyfforddiant tactegol sydd i’w gweld ar ein gwefan. Bydd hofrenyddion yn rheolaidd yn hedfan mor isel â 100 troedfedd, ond gallant hedfan i lawr at lefel y ddaear ar gyfer rhai tasgau.

Cwestiwn. Pam na ellir ymarfer allan dros y môr neu mewn dynwaredwyr hedfan?

Ateb. Gan fod y môr yn wastad a heb nodweddion, nid yw’n darparu hyfforddiant realistig sy’n angenrheidiol i baratoi criwiau awyr ar gyfer gweithrediadau. Caiff dynwaredwyr hedfan eu defnyddio’n helaeth fel rhan o’n rhaglenni hyfforddiant.

Cwestiwn. A all awyrennau hedfan isel bob amser osgoi hedfan dros ben da byw?

Ateb. Mae da byw yn y rhan fwyaf o ardaloedd gwledig, a byddai osgoi’r rhain i gyd yn lleihau’n sylweddol faint o dir sydd ar gael ar gyfer hyfforddiant. Yn hytrach, byddwn yn dosbarthu hedfan isel mor eang â phosibl er mwyn lleihau’r niferoedd mewn unrhyw ardal benodol.

Cwestiwn. A yw’n bosibl cael trefniant i osgoi dros dro ar gyfer digwyddiadau penodol?

Ateb. Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau yr ateb yw ‘ydy’. Trowch i’n gwefan i gael mwy o wybodaeth, neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a welir i roi manylion am y digwyddiad.

Cwestiwn. Pam nad ydych yn ymarfer yr holl hedfan isel mewn gwledydd tramor?

Ateb. Ar hyn o bryd rydyn ni’n defnyddio amrywiaeth eang o leoliadau tramor ar gyfer hyfforddiant hedfan isel. Ond rhaid inni gael cydbwysedd rhwng cost y defnyddio hwnnw a sicrhau hyfforddiant effeithiol, felly, mae’r rhan fwyaf o’r hedfan yn digwydd yn y DU.

Cwestiwn. A yw awyrennau tramor yn hyfforddi yn y DU?

Ateb. Mae ein partneriaid NATO a chynghreiriaid eraill yn hyfforddi yn y DU, ond yn unig ar sail gilyddol, ac fel rheol fel rhan o ymarferion neu ymweliadau cyfnewid.

Cwestiwn. A ydych yn gallu rhoi rhybudd ymlaen llaw am weithgarwch hyfforddiant hedfan isel?

Ateb. Bydd y rhan fwyaf o hedfan isel yn cael ei drefnu ar y diwrnod ar gyfer y tywydd, gofynion hyfforddiant a chyfyngiadau awyr. Mae rhagolwg o’r gweithgarwch dyddiol ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o ardaloedd ar 0800 515544. Pan fydd ymarferion a digwyddiadau eraill ar y gweill, byddant i’w gweld ar ein gwefan ac yn y cyfryngau lleol.

Text size:
medium|
larger|
largest